Vee-ettevõtja

 

Meremäe Vallavolikogu

OTSUS

Meremäe 10. aprill 2014 nr ….

Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõike 2 ja 3 alusel,

Meremäe Vallavolikogu otsustab:

1. Määrata vee-ettevõtjaks OÜ Meremäe Vesi (registrikood 12636476), asukohaga Meremäe küla, Meremäe vald, Võru maakond.

2. Kehtestada Meremäe valla vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Meremäe küla ja selle lähiümbrus ning Obinitsa küla ja selle lähiümbrus.

3. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks loetakse tema valduses olevat või hallatavat veevärgi- ja/või kanalisatsioonisüsteemi, mille kaudu vee-ettevõtja teostab kinnistute veega varustamist, reovee ärajuhtimist või reovee puhastamist.

4. OÜ-l Meremäe Vesi on kohustus asuda vee-ettevõtjana teenuseid osutama Meremäe vallas hiljemalt 01.01.2015.a.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Käesoleva otsuse peale võib teha Meremäe vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast, või päevast , millal otsusest oleks pidanud teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule, halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Arno Vares

Volikogu esimees