Uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad

Meremäe                                                                                           18. märts 2016 nr 4

 

 

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

 Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõike 1, § 142 lõike 2, Meremäe Vallavolikogu 23.01.2013 määruse nr 3 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Meremäe vallas“ § 4 lõike 1 alusel.

1.  Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Kehtestada Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01. juulist 2016 alljärgnevalt:

1) tasu võetud vee eest 1,52 eurot/m3, hind koos käibemaksuga 1,82eurot/m3;

2) tasu reovee ärajuhtimise eest 1,24 eurot/m3, hind koos käibemaksuga 1,49 eurot/m3.

 

  • 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 16.01.2015 määrus nr 5 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Meremäe ja Obinitsa puurkaevu teeninduspiirkonnas“.

(2) Määrus jõustub 01. mail 2016. a.

 

Arno Vares

Volikogu esimees